Sunar Mısır Installations intégrées Ind. Et com. Inc.

Boulevard de Turhan Cemal Beriker Quaritier de Yolgecen. No: 565 01355

Seyhan / Adana / Turquie

T: +90 322 441 01 65 (pbx)

F: +90 322 441 02 50

E-mail: info@sunarmisir.com