Stajyer Adayı Aydınlatma Metni


Sayın Stajyer Adayımız,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’un sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışan adaylarına ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik kartı bilgisi İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, diğer iletişim adresleri ve kanalları, Finansal Veri IBAN bilgisi Eğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları, Diğer referans kişi bilgileri, aday tarafından paylaşılan diğer bilgiler

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren adayınız olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, tarafınıza sağlanması muhtemel bursun ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve tarafımızın meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, burs başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya burs başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına üçüncü kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

İşyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaatimiz gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Dijital platformumuzu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamız’da da detayları belirtildiği üzere internet sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

• Şirketin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,

• Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi veya niteliklerinize uygun başka bir pozisyonun ortaya çıkması halinde talebinizin bu noktada değerlendirilmesi,

• Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,

• Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,

• İletişimin sağlanması,

• İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,

• Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,

• Şirketimiz insan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve tarafımızın kanunlar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle, talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektir. Ayrıca kişisel verilerinizi;

İşletme içerisinde güvenliğin sağlanması için özellikle;

• İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için özellikle;

• Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması için özellikle;     

• Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.

• Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.

• Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde, konferans, panel vb. etkinliklerde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

• Şirketin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, tarafımızdan, yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) tarafımızdan talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

UNVAN: Sunar Mısır Ent. Tes. San. ve Tic. A.Ş.

ADRES:Yolgeçen Mh. Turhan Cemal Beriker Bulv. No:565 Seyhan/Adana

VERGİ N./V.D.:7820071099

E-POSTA : info@sunarmisir.com

İNTERNET SİTESİ:https://www.sunarmisir.com.tr/

KEP ADRESİ : sunarmisir@hs03.kep.tr

TELEFON : 03224410165

FAKS :03224410250 Daha ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası’nı incelemenizi rica ederiz. Politikalarımıza Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’na internet sitemizden dijital olarak ulaşabilir veya Şirket adresimizden fiziki olarak temin edebilirsiniz.

Saygılarımızla.

AÇIK RIZA BEYANI

Tarafınızca, Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak tarafıma sunulan yukarıdaki Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı, gerekli aydınlatmanın yapıldığını, tarafınız ile yaptığım/yapacağım iş görüşmesi dolayısıyla insan kaynakları biriminize ilişkin işe alım ve iş görüşmesi süreçleri ile ilgili politikaların uygulanması ve yürütülmesi; çalışan adaylarının ve tarafınızın yasal haklarının ve meşru menfaatlerinin koruması amacıyla, özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, biyometrik ve genetik veriler vb.) de dahil olmak üzere daha önce işlenen/saklanan ve iş bu açık rıza beyanımın verilmesinden sonra da işlenecek/saklanacak olan ilgili kişisel verilerimin işe alım süreçlerinde, işe alınmam halinde iş akdimin devam ettiği süre boyunca ve iş akdimin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca işlenmesini, saklanmasını, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını/aktarılmasını kabul ettiğimi, bu hususta Kanun’un ilgili hükümleri kapsamında açık rızam olduğunu serbest ve özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.

VERİ SAHİBİNİN

ADI SOYADI :

TARİH  :

İMZA  :